ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมเสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมเสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม” ไปใช้ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม