การเผยแพร่ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ในรอบไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565