การฝึกอบรมการใช้ระบบ School Health HERO ครูผู้ดูแลระบบ School Health HERO ระดับโรงเรียน (Hero School Admin) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์