ประชุมวางแผนกรอบแนวทางและภารกิจการดำเนินงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนว ในรูปแบบออนไลน์