โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พิธีปิดการฝึกอบรม