ประชุมอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 และพิจารณาอนุมัติให้ได้รับการอุดหนุนสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาระบบคูปอง ปีการศึกษา 2566