รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระดำเนินติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม