การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖