การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566