การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ ๑๑(จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร)