การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา