การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566