การติดตามนักเรียนและนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตกหล่นออกกลางคันให้กลับเข้าสู้ระบบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566