แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแจ้งให้คณะกรรมการทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ และทิศทางองค์การ (คณะกรรมการ ชุดที่ 2) ดำเนินการตอบแบบสอบถามความเห็นเพื่อทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 นี้

เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาฯ