การบรรยายพิเศษ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษายุคใหม่และกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสู่นวัตกรรมใหม่