การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการดำเนินการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการดำเนินการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยต้องนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผล แห่งชาติ (eMENSCR) ให้เรียบร้อยภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมาสของปีงบประมาณ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม