ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม และติดตามความปลอดภัยของอาคารเรียน โรงเรียนท่าจำปาวิทยา