ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่พลเมือง จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖