การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2566

          ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการทบทวนแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) จัดทำแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี และแผนชั้นเรียน รายปีของสถานศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://classroomplan.bopp-obec.info/ นั้น

          จากการประมวลผลและตรวจสอบข้อมูล พบว่า การดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัดโดยส่วนใหญ่ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและข้อมูลเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนไม่สอดคล้องกับข้อมูลนักเรียนตามสภาพจริง โดยเมื่อนําเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียน ในระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ของสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด เปรียบเทียบกับข้อมูลจำนวนการเกิดของประชากรที่มีอายุครบตามเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมปกครอง) พบว่า เป้าหมายจำนวน นักเรียนที่จะเข้าเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ขัดแย้งกับแนวโน้มการลดลงของจำนวนการเกิดของประชากรที่มีอายุครบตามเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนมอย่างเห็นได้ชัดเจน

          ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงได้จัดทำบทความการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้มีแนวทางและข้อมูลคาดการณ์แนวโน้มของจำนวนนักเรียนของสถานการศึกษาในสังกัดที่มีความถูกต้อง มีความแม่นยำ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อการวางแผนทางการศึกษา ต่อไป