ประชุมจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) (ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 2567) และแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2567