ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนากลไกการดำเนินโครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา