การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ปีการศึกษา 2566