การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบรับรองผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบรับรองผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร