การอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ EIS ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ EIS ปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีเจตคติที่ดีและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 125 คน และนักเรียน จำนวน 235 คน รวมทั้งหมด 360 คน ณ หอประชุมมัจฉาวารีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม