การประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2566 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องมุจลินทร์ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร