ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๘