ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)