รายชื่อผ่านการประเมินบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สพม.นครพนม