ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนมลิงค์รูปภาพ