ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และแนวทางในการคัดเลือก ค้นหา คัดกรองและร่วมค้นหา คัดกรองนักเรียนผู้ขอรับทุน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้ทุนการศึกษานักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2565 โครงการครูรักษ์ถิ่น โดยรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

  • ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร สัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.๖ หรือเทียบเท่าปีการศึกษา ๒๕๖๕ บิดามารดา/ผู้ปกครอง เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุไม่น้อยกว่า  ๓ ปีติดต่อกันถึงวันสมัคร ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ เทอมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และอื่นๆตามประกาศ

๒. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนจาก กสศ.ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี ค่าหอพัก ๒,๐๐๐ บาท/เดือน ค่าครองชีพ ๖,๐๐๐ บาท/เดือน ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน

๓. ผู้ได้รับทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนห่างไกลไม่น้อยกว่า ๖ ปี

๔. ผู้ประสานงานจังหวัดนครพนม คือ อ.ปวีณา  ขันธ์ศิลา (095-9394169) และได้รับจัดสรร ๓ แห่ง ได้แก่  

                         ๔.๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรวิทยา ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง รับสมัคร ๗.๘ พ.ย.๖๕

                         ๔๒โรงเรียนบ้านหัวหาด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง รับสมัครวันที่ ๙ พ.ย.๖๕

                         ๔.๓  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม รับสมัครวันที่ ๑๐-๑๑ พ.ย.๖๕

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด้านล่าง