ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบที่ ๑ (Portfolio)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖