ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนากลุ่ม ผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)