นำบุคลากรในสังกัดฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย