ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ของสถานศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕