การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting