ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ของสถานศึกษาตามโครงการนิเทศบูรณการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา โรงเรียนเรณุนครวิทยานุกูล และโรงเรียนโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม