เปิดโครงการอบรมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ๓ วิ สู่ปัญญานฤมิตรชีวิตมีสุข ตามรอยนวัตวิถี” ของโรงเรียนอุเทนพัฒนา