ประชุมแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา