การออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย ๓ วิ สพม. นครพนม “ วิชาการ วิชาชีพ วิถีชีวิต” สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา