ประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ คณะกรรมการดำเนินงานที่ ๑๒ ค่ายย่อยที่ ๓ “ลุ่มน้ำห้วยบังกอ” และผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ร่วมงานชุมนุมฯ