ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด