พนม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานให้แก่บุคลากรในสังกัด เรื่องการใช้งานโปรแกรม MyOffice และ AMSS++ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจในการใช้ระบบอย่างถูกต้อง

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานคพนม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานให้แก่บุคลากรในสังกัด เรื่องการใช้งานโปรแกรม MyOffice และ AMSS++ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจในการใช้ระบบอย่างถูกต้อง และเป็นการลดการใช้กระดาษ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษานครพนม ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม