ประธานเปิดการแข่งขันโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับประเทศ)

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ประธานเปิดการแข่งขันโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับประเทศ) พร้อมด้วย นางศิริพร วิลาศรี นางสาวสุวัณลา แวงดา นางรุ่งนภา แสนแก้ว ศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเน้นประเด็นปัญหาใกล้ตัว การให้ความสนใจและคิดริเริ่มที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะวิจัยปฎิบัติการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเสื่อมทางศีลธรรม และส่งเสริมบ่มเพราะความดีอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา” เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม