ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารสถานศึกษา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ดีงามมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม