ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน วันผู้ไทยเรณูนคร และมหกรรมวันผู้ไทโลก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วยนางสาวศิวาพร ขรรค์ศร ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน วันผู้ไทยเรณูนคร และมหกรรมวันผู้ไทโลก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมประเพณีของตนเองที่มีรากเหง้า มาอย่างยาวนาน เป็นการนำเสนอการแสดงเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ วิถีไทย วิถีถิ่น ทั้งวัฒนธรรมประเพณี อาหาร ขนม งานหัตถศิลป์พื้นบ้าน การแต่งกายและผ้าซิ่นตระกูลไท ณ อเนกประสงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล