ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) พร้อมรับฟังการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) พร้อมรับฟังการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕) รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังสำหรับผู้บริหารระดับสูง และ สพฐ. ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนา “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และ ด้านประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร