ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และภาพรวมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และภาพรวมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และมุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ณ โรงแรม ปรื๊นช์ตัน ดินแดง กรุงเทพมหานคร