ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารายละเอียดคู่มือตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารายละเอียดคู่มือตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ถูกต้องสอดคล้องและสามารถตอบการประเมินความเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ลดความซ้ำซ้อน พร้อมทั้งสามารถสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติการความเข้าในที่ชัดเจน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร