ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี (Coaching Team)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ และ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี (Coaching Team) พร้อมด้วย นางสาวอาภัสรา สุวรรณโชติ รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ นายชัยกัมพล มะโนชาติ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางสาวทวีภรณ์ สุวรรณมาโจ ศึกษานิเทศก์ นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ เป็นประธานการประเมิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑