การประชุม กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ